1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Únikové hry pod značkou ESC Room Plzeň jsou provozovány Jaromírem Novákemse sídlem Žižkova 133, Tlučná 330 26, Česká republika, IČ: 69951675, zapsáno Městským úřadem v Pluni (dále jen “Provozovatel“). Jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky.

2. Bezpečnostní pravidla

2.1 Nezbytnou podmínkou účasti v únikové hře je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s Provozovatelem na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“Účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny obsluhy příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Provozovatele na základě rozhodnutí obsluhy či Provozovatele bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.2 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.3 Únikové hry provozované Provozovatelem obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání únikové hry budou účastníci monitorováni zkušenou obsluhou dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry.

2.4 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit obsluze dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

2.5 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně, nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení, nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.

2.6 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Provozovatele, a to na základě rozhodnutí obsluhy či Provozovatele. Dále platí, že Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení obsluhy či Provozovatele bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

3. Obchodní pravidla

3.1 Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu či v obchodních prostorách Provozovatele jsou konečné. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu Provozovatele a k nahlédnutí v obchodních prostorách Provozovatele. Vstupné je hrazeno výhradně při rezervaci hry v rezervačním systému společnosti Reservanto na webu Provozovatele.

3.2 Rezervační termíny únikové hry se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí Provozovatele.

3.3 Účastník je povinen dostavit se ve smluveném čase na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním e-mailu zaslaném Provozovatelem následně po provedení rezervace.

3.4 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.

3.5 Provozovatelé si kdykoliv vyhrazují právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

4. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů

4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách Provozovatele je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Obsluha Vám ráda udělá upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorech k tomuto účelu vyhrazených.

4.2 Účastníci jsou tímto laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu únikové hry, zvláště o zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry všem ostatním účastníkům.

5. Dárkové poukazy (vouchery)

5.1 Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně Úniková hra HK, oprávněn k absolvování jedné únikové hry spolu s jím zvolenými osobami.

5.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení. Prodloužení platnosti dárkového poukazu nelze nárokovat.

5.3 Pokud se hráči nedostaví v jimi zvolený termín na hru a alespoň 24 hodin předem nezruší/nezmění rezervaci, dárkový poukaz/voucher propadá bez náhrady.

5.4 Vzhledem ke skutečnosti, že Provozovatel distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů (například Skvělé česko), může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

5.5 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Provozovatelem či individuálně provozovnou ESC Room Plzeň

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Provozovatele mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Provozovatele a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.

6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Provozovatel maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Provozovatel nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Provozovatel nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, epidemie, nouzový stav, válka, atd.).

6.3 Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Provozovatele, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Provozovatele s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

6.4 Webové stránky Provozovatele obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Provozovatele. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

6.5 Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Provozovatele, nebo s nemožností jejich dočasného použití.

7. Zpracování osobních údajů

7.1 Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných Provozovatelem jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Provozovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané Provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby Provozovatele a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, Provozovatel použije osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem. V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.

8.2 Účastník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

8.2.1 v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Provozovatele;

8.2.2 v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

8.2.3 Účastník, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Účastník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Provozovateli nejpozději 14. den od doručení takto objednaného dárkového poukazu a to písemně na adresu provozovny nebo e-mailem.

8.3 Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

9. Zasílání obchodních sdělení

9.1 Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího a účastníka.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem.

10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.